VIZE:      
 
Opšti uslovi za izdavanje viza građanima država koje podležu viznom režimu:

 
 1. važeći pasoš,
 2. pozivno pismo za privatnu posetu (overeno od nadležnog organa Srbije), ili poziv preduzeća za poslovnu posetu, ili potvrda ovlašćene turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati); na recipročnoj osnovi od stranog državljanina može se zahtevati da pokaže:
 3. povratna kartu za prevoz,
 4. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava u čvrstoj valuti,
 5. zdrastveno osiguranje


Napomena: za izdavanje tranzitne vize potrebno je i posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju.


 
 USLOVI ZA ULAZAK STRANACA U REPUBLIKU SRBIJU

 1. važeća putna isprava;
 2. važeća viza u putnoj ispravi, ako je viza za Srbiju potrebna za državljane države čiju putnu ispravu poseduje;
 3. dokaz o posedovanju dovoljnih finansijskih sredstava za izdržavanje tokom boravka u Republici Srbiji, tranzita kroz Republiku Srbiju i povratak u zemlju porekla – dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice, kao i garantno pismo;
 4. potvrda o vakcinisanju, odnosno potvrda da nije oboleo od zarazne bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;
 5. ukoliko maloletna lica putuju sa jednim od roditelja potrebno je overeno punomoćje drugog roditelja odnosno, kada putuju sa trećim licem, oba roditelja ili staratelja;
 6. preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR;