BILATERALNA SARADNJA

 

 

Ekonomska saradnja

 

 

Na ekonomskom planu beleže se iz godine u godinu sve pozitivniji rezultati i uzlazni trend saradnje, što je karakteristika i za 2010.g. Mada je robna razmena još uvek na niskom nivou i prosečno je u proteklom periodu iznosila oko 10 miliona USD, u čemu naš izvoz figurira sa preko 90 procenata, značajni pomaci napravljeni su u prethodnom periodu i posebno tokom 2009. i 2010. godine na investicionom planu, kao i u oblasti gradjenja partnerskih odnosa sa alžirskim državnim holdinzima, što će u smislu stabilnog uzlaznog trenda figurirati i u narednom periodu.

U 2009.g. ukupna robna razmena iznosila je 10,5 miliona USD, od toga naš izvoz. 10,4 miliona, a uvoz iz Alžira samo 100 hiljada USD, čime je ostvaren pozitivni bilans od 10,4 miliona USD. Procene za 2010.g. su približne podacima o razmeni u prethodnoj godini, sa očekivanim visokim suficitom na našoj strani. Mada alžirska strana nije do sada iskazivala eventualno nezadovoljstvo debalansom u razmeni, jer su u pitanju ipak mali iznosi u odnosu na alžirsku razmenu sa svetom, kao i najznačajnijim partnerima, sa naše strane je pokazan pozitivan gest u pravcu uravnoteženja bilansa medjusobne razmene. Tokom posete državno-privredne delegacije Alžiru u martu 2010. godine, sa naše strane je prenet interes za kupovinu 20 hiljada tona primarnog benzina, na mesečnoj osnovi.Naknadno je upućena detaljna ponuda alžirskoj kompaniji Sonatrak, koja se, u medjuvremenu razmatra.

Na strani našeg izvoza, najvažnije stavke su lekovi koje izvozi Hemofarm, preko svog predstavništva koje uspešno posluje u Alžiru, a zatim i transformatori preduzeća Minel.

Naša preduzeća, Hidrotehnika, Energoprojekt, u novije vreme i gradjevinske kompanije iz Užica, Putevi i Jedinstvo, već uveliko izvode, radove, projektuju  u Alžiru, odnosno su u fazi učešća na brojnim tenderima u okviru razvojnih projekata u ovoj zemlji. Ukupna vrednost ovih poslova dostiže stotinak miliona USD, a stvorene reference,kvalitet izvedenih radova i poštovanje rokova, pružaju osnovu za realnu perspektivu daljeg nastupa, posebno u okviru tekućeg petogodišnjeg plana razvoja zemlje, vrednog oko 280 milijardi USD.

Poseta državno-privredne delegacije na čelu sa Ministrom ekonomije i regionalnog razvoja M.Dinkićem u martu 2010., razgovori sa brojnim ministrima iz privrednih resora, održavanje poslovnog foruma privrednika dve zemlje prilikom ove posete, kao i  značajno učešće Srbije na medjunarodnom sajmu u Alžiru, umnožili su domene saradnje na privrednom planu, rezultirali brojnim pojedinačnim inicijativama i poslovnim aranžmanima, otvorili puteve za partnersku saradnju naših i alžirskih kompanija, na čemu posebno insistira alžirska strana, što  pruža veoma pozitivnu sliku o neposrednoj perspektivi razvoja ekonomske saradnje sa Alžirom , čiji konkretni rezultati će se efektuirati u neposredno nastupajućem periodu.

U junu 2010. srpska privreda je uspešno nastupila na Medjunarodnom sajmu u Alžiru i to nakon pauze od 10.godina. Trideset  srpskih kompanija sa 68 predstavnika izložilo je proizvode iz poljoprivrednog i industrijskog sektora, a ova prezentacija  visoko je ocenjena od strane uprave Medjunarodnog sajma kao i alžirske Privredne Komore. Dogovoreni aranžmani i neki već sklopljeni poslovi tom prilikom, predstavljaju značajan podstrek za još dinamičnije uključivanje naše privrede u perspektivno alžirsko tržište.

U ovakvim okolnostima koje nedvosmisleno najavljuju  daleko značajnije ekonomsko prisustvo Srbije u Alžiru u narednom periodu, a za šta su osnove postavljene u tekućem, od velike važnosti je i planirano privodjenje kraju procedure i konačno potpisivanje važnih bilateralnih sporazuma iz ekonomskog domena, kao što su Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija , Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede i još neki, a koji pružaju medjudržavni pravni okvir i podstiču razvojne procese u ekonomskim odnosima.Planirana dinamika zaključivanja ovih sporazuma je u toku.

 

 

Investiciona saradnja

 

 

Na planu investicionog nastupa, u tekućem periodu, a posebno u 2010.g., konkretno su angažovani na projektima u Alžiru srpska preduzeća Hidrotehnika-Hidrogradnja i Energoprojekt, a Putevi i Jedinstvo Užice su u fazi nastupanja na više tendera, sa izgledima za dobijanje i konkretnih poslova.

Hidrotehnika-Hidrogradnja privodi kraju radove na izgradnji dve brane Kisir i Urkis ( sa zaključenom vrednošću posla od 90 miliona USD ), od kojih je brana Kisir faktički već puštena u probni rad, dok se završetak radova na brani Urkis očekuje početkom 2011.g. Ova naša kompanija koja je, u medjuvremenu, pronašla i strateškog alžirskog partnera za buduće poslove, već preduzima neophodne korake za učešće na tenderima za nove planirane brane, gde bi se u slučaju dobijanja posla lako mogla prebaciti tehnika, oprema i mašinski park, a do sada pokazane i priznate reference, kao i pohvale investitora za do sada obavljene poslove, mogu biti garant i za budući uspešan nastup ovog preduzeća u sektoru hidrogradnje.

Ambasador je u martu i ponovo u novembru 2010.godine, posetio gradilište brane Kisir, kao i brane Urkis, u cilju sagledavanja postignutih rezultata na ovim gradilištima, susreta i razgovora sa našim radnicima i, posebno razgovora sa političkim rukovodstvima provincija Djidjel i Um el Buagi, gde se nalaze ova dva gradilišta u cilju sagledavanja njihovih, inače pozitivnih, ocena o kvalitetu i zadatim rokovima izgradnje. U tom smislu posebno su bili korisni razgovori sanovim guvernerima provincije Djidjel i Um el Buagi, koji su u okviru redovne rotacije postavljeni na ova mesta sredinom godine.

 Energoprojekt, u kontinuitetu i već više godina obavlja  poslove izrade studija i supervizije gradjevinskih radova na branama, ili vodo- sistemima, koji su vrednosno manjeg obima, ali su redovni i stalni, s obzirom na velike potrebe i, analogno države napore i ulaganja značajnih sredstava u tekuće i budiće projekte iz ove oblasti.

 Institut Mihajlo Pupin je već dve godine angažovan na izradi studije ( sa ciljem dobijanja posla ) u oblasti sistema naplatnih rampi na alžirskim auto-putevima. Inicijalna ponuda Instituta Mihajlo Pupin ocenjena je kao dobra, a Ministarstvo za javne radove je u novembru 2010. najavilo skoru objavu tendera za ovaj kompleksni i veliki posao.

Jedinstvo i Putevi iz Užica, koji su u Alžiru otvorili i svoje predstavništvo, kontinuirano i uporno rade na planu učestvovanja na tenderima  u cilju dobijanja odredjenih poslova, od kojih je po značaju važan posao izgradnje sportskog centra u gradu Djidjel.

U 2010.g., otvorila se perspektiva saradnje na investicionom planu putem partnerskog odnosa sa alžirskim kompanijama, ili državnim holdinzima, što je na liniji nove ekonomske politike alžirske vlade u ovom domenu.

U fazi realizacije dogovora  o zajedničkoj saradnji i nastupu našeg konzorcijuma i alžirskog državnog holdinga «PRODA», su poslovi vezani za izgradnju i održavanje rashladnih skladišta, silosa i sl. za poloprivredne proizvode. Prema okvirnom Memorandumu o saglasnosti, vlasnički udeo bi, kako to nalaže alžirski zakon, bio u razmeri 51 posto alžirske strane i do 49 posto srpske, pri čemu bi upravljačku funkciju imao srpski konzorcijum, s obzirom na tehnologiju,opremu, know-how iz Srbije. Vrednost mogućih poslova u ovom domenu, procenjena je na oko 100 miliona USD na godišnjem nivou.

Na planu farmaceutike, u toku je realizacija inicijative za objedinjeni nastup naših preduzeća iz ove oblasti, koja bi zajedno sa alžirskim partnerima – Ministarstvom zdravlja i kompanijama koje ono odredi, oformila zajedničku komisiju sa ciljem fiksiranja liste lekova koji su potrebni Alžiru i koji bi uz skraćenu proceduru oko izdavanja dozvola za upotrebu, bili u prvoj fazi uvoženi iz Srbije u Alžir. Investicioni karakter ovog posla ogleda se u zahtevu alžirske, kao i saglasnosti naše strane, da se nakon 2 godine u Alžiru počnu otvarati lokalni pogoni za proizvodnju lekova iz, za Alžir potrebnog i obostrano dogovorenog, proizvodnog asortimana naših kompanija.

U fazi pregovora sa alžirskim državnim holdingom «INJAB» je i srpska kompanija «Quadro Construction», u oblasti  masovne izgradnje jeftinih stanova. Alžirskoj strani je predata okvirna ponuda, koju je alžirski Tehnički Institut ocenio kao dobru.S obzirom da su u pitanju velika sredstva koja se moraju uložiti u početnoj fazi, kao i broj stanova koji je u pitanju, a patent našeg preduzeća nije u praksi primenjen na drugim gradilištima, odgovor alžirske strane, kako je objašnjeno, treba da sačeka  relevantna mišljenja i ekspertizu većeg broja faktora koji odlučuju o ovom poslu.

 

 

            Ostali vidovi saradnje

 

 

             Bilateralna saradnja u celini i pojedinačno po brojnim konkretnim domenima uspešno se razvija. Na sportskom planu zaključen je Memorandum o saradnji ministarstava sporta i omladine izmedju dve zemlje, a ministarka sporta i omladine Republike Srbije, Snežana Samardžić – Marković boravila je u zvaničnim posetama Alžiru u 2009. i 2010.godini, dok je uzvratna poseta alžirskog ministra sporta i omladine Hašemi Djiara Republici Srbiji planirana za kraj novembra 2010. U kontekstu sportske saradnje uspešan je bio nastup srpske fudbalske reprezentacije Alžiru u martu 2010., koji je naišao na veliko interesovanje alžirske sportske javnosti. Meč je odigran pred prepunim stadionom 5.juli u Alžiru, u prisustvu 60 hiljada gledalaca.

             Na kulturnom planu u toku su akcije za operacionalizaciju  trogodišnjeg programa kulturne saradnje, što je stipulirano i Sporazumom iz ove oblasti, koji su dve prijateljske zemlje ranije potpisale.

             Na planu razmene informacija i saradnje u ovoj oblasti izdvaja se primer saradnje izmedju RTS i alžirske nacionalne televizije EBTV, koje su 2009., zaključile i sporazum u tom smislu, a delegacija RTS te godine posetila Alžir.

              Vredan pomena je i primer saradnje izmedju nacionalnih arhiva dve zemlje, koji su 2010. potpisali Memorandum o saradnji, pri čemu je Arhiv Srbije veoma cenjena institucija u Alžiru zbog svoje spremnosti, a iznad svega države Srbije da ustupi  originalni arhivski materijal iz doba revolucije Alžira.

 Adrese alžirskih institucija